Miejsce pamięci w Górach Wysockich zostanie odnowione

Obrazek przedstawia logotypy Ministerstwa, flagę oraz godło Polski

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” 

9 czerwca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Wysoka podpisał umowę o dofinansowanie zadania w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn. „Ocalić od zapomnienia – odnowienie miejsca pamięci w Górach Wysockich” ma na celu utrwalenie wartości i autentyzmu miejsca kaźni na Wzgórzach Wysockich, pomordowanych przez hitlerowców w październiku 1939 roku 19. mieszkańców gminy Wysoka, podkreślenie jego prestiżu i charakteru, zabezpieczenie i utrzymanie miejsca pamięci oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, zapewnienie jak najlepszej dostępności dla lokalnej społeczności, rodzin pomordowanych i zwiedzających.

Na jego realizację Gmina pozyskała z Funduszu Promocji Kultury 112 000,00 złotych. Planowana całkowita wartość zadania wynosi 160 000,00 złotych.

Projekt obejmuje następujące prace renowacyjne i budowlane: naprawa i odnowienie pomnika, zagospodarowanie terenu wokół pomnika – wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, prace agrotechniczne i porządkowe, wykonanie trawników, nasadzenia drzew i krzewów; montaż ławek, wykonanie monitoringu i oświetlenia oraz tablic informacyjnych.

Całość ma zwieńczyć uroczystość poświęcona pamięci poległych rodaków.

Zadanie będzie zrealizowane jeszcze w tym roku.

Zdjęcie przedstawia pomnij w Górach Wysockich