Deklaracja dostępności

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Upowszechniania w Wysokiej .

Data publikacji strony internetowej: brak danych.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.12.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
    część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
    Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Michniewicz, dostępnosc@gminawysoka.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 2871004. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Dla klientów Urzędu dostępne są dwa wejścia do budynku. Od strony Rynku – północnej, a dla osób niepełnosprawnych dostępne wejście jest od strony północnej. Budynek na parterze dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Posiada podjazd.
Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze. Budynek wyposażony jest w toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna dla klientów Urzędu. W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących. Nie ma też oznaczeń w alfabecie Braillea, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
Na parkingu publicznym, zarówno od strony południowej (wejście główne) wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z art.20a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.426), osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, w tym także do budynków biurowych i socjalnych.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych oraz certyfikatu potwierdzającego, że pies posiada status psa asystującego.

Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia.

Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Rodzaje psów asystujących, warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatu oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz.U. 2010, Nr 64, poz.399).

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1824), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Ośrodkiem Upowszechniania Kultury w Wysokiej
– elektronicznie – mail: oukwysoka@op.pl

– osobiście – w siedzibie Ośrodka.

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod nr tel. 67 2871017 lub przez e-mail: oukwysoka@op.pl

W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj sprawy jaką chcemy załatwić.

Ponadto osoba uprawniona ma prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Ośrodkiem Upowszechniania Kultury.

Osoba przybrana to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw.

Aplikacje mobilne
brak aplikacji mobilnych