– Konkurs “Legenda Wysokiej i okolic”

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

„LEGENDA WYSOKIEJ I OKOLIC”

 

 1. Cele konkursu

Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego działania uczniów.

Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego.
– Podnoszenie poziomu sprawności językowej w obszarze kultury języka.

Promowanie osiągnięć uczniów.
– Tworzenie płaszczyzny uczestnictwa młodego człowieka w kulturze.

 1. Organizator

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej.

 1. Temat konkursu :

Przedmiotem konkursu, jest napisanie własnej legendy, która nawiąże do powstania

Wysokiej lub miejscowości znajdującej się w Gminie Wysoka.

 1. Wymagania konkursowe:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII zamieszkujących teren Miasta i Gminy

Wysoka.

Konkurs oceniany będzie w 3 kategoriach wiekowych:

– klasy IV

– klasy V- VI

– klasy VII-VIII

Praca przeznaczona na konkurs powinna być wykonana samodzielnie przez Uczestnika.

Praca powinna być napisana czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12.

Praca nie zawierająca dialogów powinna zajmować minimum stronę A4.
Praca zawierająca dialogi powinna zajmować minimum półtorej strony A4.

Praca nie powinna być dłuższa niż 3 strony A4.

Prace należy przesłać  na adres mailowy biblioteka.wysoka@op.pl . W temacie maila   należy

wpisać „Konkurs –Legenda Wysokiej i okolic” lub dostarczyć bezpośrednio do Biblioteki

Publicznej w Wysokiej.

Pracę należy dostarczyć w terminie do 21 maja 2021 r.

              Oceniane będą : realizacja pomysłu, zawartość merytoryczna , kompozycja, poprawność

ortograficzna,  interpunkcyjna, językowo- stylistyczna, bogactwo słownictwa, środków

stylistycznych, estetyka pracy  twórczy charakter utworu, samodzielność i oryginalność.

 1. Warunki uczestnictwa:

Przekazując pracę na konkurs:

– uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

– oświadcza, ze jest jej autorem pracy  i przysługują mu prawa osobiste i majątkowe do niej,

– wyraża zgodę na jej nieodpłatne wykorzystanie w celu promocji działań Ośrodka

Upowszechniania Kultury (publikacja pracy na stronie internetowej www.ouk-wysoka.pl,

w  serwisie www.facebook.com/Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział

w konkursie wraz z akceptacją regulaminu konkursu (Załącznik 1) oraz oświadczenia odnośnie

przetwarzania danych osobowych i rozpowszechniania wizerunku (Załącznik nr 2)

 1. .Przebieg konkursu:

           Konkurs jest jednoetapowy.

Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu uczniów.

 1. Nagrody;

            Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

 1. Ogłoszenie wyników :

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 maja. Lista Laureatów zostanie opublikowana na

stronie internetowej Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej oraz na stronie i

internetowej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej.

 1. Postanowienia końcowe:

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez

Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. zm.).

Prace konkursowe nie będą zwracane.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą

tego wymagały okoliczności obiektywne.

Organizator zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej

ilości zgłoszonych prac.

 

 

Załącznik  nr 1

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Gminnym Konkursie  pt.,,Legenda Wysokiej i okolic” organizowanym przez Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej oraz Bibliotekę Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej”.  Jednocześnie potwierdzam, że jest mi znany regulamin Konkursu, dostępny  na stronie internetowej ouk-wysoka.pl

Niniejszą zgodę należy przekazać razem z pracą konkursową do Biblioteki Publicznej w Wysokiej lub drogą  elektroniczną na adres:biblioteka.wysoka@op.pl

Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………………..

Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego: …………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego………………………………………………….

Miejscowość i data:……………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym ujawnienie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku / danych osobowych mojego dziecka w tym ujawnienie imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu związanym z ich upublicznieniem przez Ośrodek Upowszechniania Kultury na stronie internetowej ouk-wysoka.pl zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………                                                                                                     (data, czytelny podpis)

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z promowaniem działalności/ organizowaniem konkursu/ organizowaniem imprezy kulturalnej itp. wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie mojego wizerunku w publikacjach na:

*proszę dokonać wyboru

 

☐ stronie internetowej,

☐ portalach społecznościowych tj. Facebook

☐ audycjach telewizyjnych,

☐ audycjach radiowych,

☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,

☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej,

☐ gablotach i na tablicach ściennych

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.

……………………………………………

(data, czytelny podpis)

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Ośrodek Upowszechniania Kultury .(adres: Pl. Powst. Wlkp 16, 89-320 Wysoka tel. 67/287-10-17, e-mail: oukwysoka@op.pl)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ujawnienia imienia i nazwiska oraz upublicznienia wizerunku Państwa / Państwa dziecka w związku z promowaniem działalności / organizowaniem konkursu pt.,,Legenda Wysokiej i okolic”
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt. 3, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe będą również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie tj. dostawcy strony internetowej, obsłudze informatycznej. Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
Back to top